รัฐบาลเมียนมาร์เผชิญหน้ากับโซรอสท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ

video links:https://www.youtube.com/watch?v=kGUfoizswzE 

รัฐบาลเมียนมาร์ได้ปฏิเสธเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ Open Society ซงกอตงโดยมหาเศรษฐทางการเงน จอร์จ โซรอส ในการพยายามเข้าแทรกแซงทางการเมืองรวมกบรฐบาลสหรฐฯและรฐบาลยโรปทว โลก

เมยนมารไดกลาวโทษมลนธ Open Society ในข้อหาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการประทวงกอความ ไมสงบ โดยสอจากฝงตะวนตกอยางรอยเตอรไดพยายามใสรายการแทรกแซงนและไดกลาวหาวา OpenSociety ตกเป็ นเหยื่อ

อยางไรกตาม Open Society ได้เข้าแทรกแซงทางการเมืองทวโลกอยางเป็ นที่ยอมรับ รวมทงเมยน มาร์– และรอยเตอรไดถกจบไดในกรณนโดยไมไดเกดจาการโฆษณาชวนเชอเพยงอยางเดยวแตยง มีบทบาทในการด าเนินการสร้างอิทธิพลภายใต้การท าข้อตกลงกบรฐบาลตะวันตก รวมทงการให การสนับสนุนทางการเงินในทางมิชอบ

ข้อมูลอ้างอิง:

รอยเตอร์-Soros philanthropic group demands release of staff member heldin Myanmar: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-soros-idUSKBN2B80V5 

การ์เดียน -Soros fails to reverse insiderdealing conviction:

https://www.theguardian.com/business/2011/oct/06/george-soros-insider-dealing-european-courtof-human-rights 

US National Endowment for Democracy - Burma (2020): 

https://www.ned.org/region/asia/burma-2020/ 

เบอร์มา แคมเปญ ยูเค - FAILING THE PEOPLE OF BURMA? A call for a review of DFID

policy on Burma: 

https://burmacampaign.org.uk/images/uploads/DFIDReview.pdf 

มิสซิมา- About Us (WayBack Machine2006): https://web.archive.org/web/20060625095825/http://www.mizzima.com/MizzimaNews/Others/ab outus.html 

ซีจีทีเอ็น - Two Chinese workers injured afterplants smashed, burned in Myanmar: https://news.cgtn.com/news/2021-03-14/Two-Chinese-funded-garment-factories-set-on-fire-in-M yanmar-YCP1cUIQIE/index.html 

เดอะ เกรย์โซน - Reuters, BBC, and Bellingcat participated in covert UK Foreign Office-funded programs to “weaken Russia,” leaked docs reveal: 

https://thegrayzone.com/2021/02/20/reuters-bbc-uk-foreign-office-russian-media/

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 สถานีย่อยของคนไทย      ติดต่อเรา   SiteMap